Recent Changes

Wednesday, November 6

 1. page Polen edited ... - Tworzenie grup roboczych na szczeblu krajowym i europejskim w celu omówienia różnych aspektó…
  ...
  - Tworzenie grup roboczych na szczeblu krajowym i europejskim w celu omówienia różnych aspektów wolontariatu oraz promowanie wymiany doświadczeń i wiedzy między wolontariuszami i organizacjami wolontariackimi
  - Zebranie przykładów dobrych praktyk w Europie
  ...
  organizacji wolontariackich {DSCN0907.jpg}
  Rozpowszechnianie informacji o projekcie
  Prezentacja na spotkaniach wewnątrzorganizacyjnych (5.09.2011 - zarząd organizacji, 10-30.09.2011 - prezentacja członkom działającego przy naszej organizacji wolontariatu seniorów - 3 grupy: w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, łącznie 60 osób; 28.10.2011 - prezentacja na spotkaniu członków Towarzystwa w 13 rocznicę utworzenia organizacji; 2012 - stała informacja dla Zarządu dotycząca realizacji projektu -31.03., 30.06.30.09 - 3os.; luty, lipiec, październik 2013 bieżąca informacja po spotkaniach partnerskich dla wolontariatu seniorów - 3 grupy: w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, łącznie 60 osób; 28.10.2012 - informacja o przebiegi projektu na spotkaniu członków Towarzystwa w rocznicę utworzenia organizacji; 27.07.2013 -spotkanie końcowe projektu z udziałem pracowników, słuchaczy, zarządu oraz członków organizacji . Spotkanie organizacji uczestniczących w naszym projekcie Wolontariat 60+ dla organizacji pozarządowych 22.11.2012 (10 osób). Nawiązanie kontaktów z organizacjami zajmującymi się wolontariatem seniorów - typowanie dobrych praktyk (2012). Prezentacja w lokalnych szkołach (8.10.2012 - Ogólnokształcące Szkoły Sportowe w Gdańsku ok.100 osób; 23.09.2012 - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdańsku ok.60 osób) i spotkaniu organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób starszych organizowanym przez RCIiWOP KLaster Senior 8.04.2013 (20 osób). Informacja na stronie internetowej, rozesłanie informacji pocztą elektroniczna do innych organizacji pozarządowych i władz lokalnych miasta Gdańska (ponad 50 maili, lipiec 2013).
  {SAM_0089.JPG}
  Wpływ na słuchaczy
  Udział w projekcie poszerzył zasób wiedzy i umiejętności słuchaczy oraz zmienił uczestników, ich postawy, poglądy, stosunek do innych i do siebie; szczególnie ważne było poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich i ich kulturach. Na zwiększenie umiejętności językowych wpłynęły zorganizowane na początku projektu dla słuchaczy zajęcia języka angielskiego (większość miała podstawy tego języka),skierowane na umiejętność wypowiadania się w podstawowych sprawach związanych z wolontariatem seniorów i nawiązywania kontaktów interpersonalnych ; a także zajęcia obejmujące naukę podstawowych zwrotów (zwroty grzecznościowe, przedstawienie się, informacja o kraju pochodzenia i miejscu zamieszkania itp.) w każdym z języków partnerów (tj. hiszpańskim, litewskim, rumuńskim, niemieckim, włoskim). Na temat każdego kraju partnerskiego zorganizowano zajęcia wprowadzające obejmujące prezentacje kraju, miejscowości oraz naukę podstawowych zwrotów. Najważniejsza była praktyka - zastosowanie nabytych umiejętności w czasie spotkań partnerskich - w trakcie zajęć warsztatowych i w okolicznościach towarzyskich np. przy wspólnych kolacjach, ponadto wykorzystanie w grupie dyskusyjnej on-line. Pozwoliło to na przełamanie bariery psychologicznej i wytworzyło gotowość do używania języka obcego w mowie i piśmie, porozumiewania się w języku obcym. Podobnie w przypadku TIK -praktyka wspomagana pomocą instruktora, uczestnictwo w grupie dyskusyjnej oraz porozumiewanie się za pomocą maili i Skype'a w sposób bardzo znaczący rozwinęła umiejętności w zakresie TIK. Spotkania w grupach krajowych i spotkania partnerskie z ludźmi z różnych środowisk oraz włączanie się w realizacje projektu w znaczący sposób rozwinęło umiejętności społeczne. Wartości prezentowane w projekcie, poznanie dobrych praktyk z różnych krajów i efektów pracy wolontariackiej, powstanie lokalnej - w roboczej grupie krajowej - i międzynarodowej grupy wsparcia wpłynęło na znaczące zwiększenie motywacji oraz - poprzez uczestnictwo i akceptację - zwiększenie pewności siebie.
  Prezentacje organizacji partnerskich (każda organizacja partnerska przygotowała prezentację, z którymi zostali zapoznani słuchacze), zajęcia prezentujące wiedzę o krajach partnerskich oraz - w przypadku części osób - udział w międzynarodowych spotkaniach partnerskich poszerzyły wiedzę o krajach partnerskich i ich kulturach.
  {DSCN0903.jpg}
  Wpływ na pracowników
  Projekt wymagał podniesienia umiejętności językowych i TIK; w każdym z wymienionych obszarów bardzo pozytywnie wpłynął na pracowników; szczególnie ważne było poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich i ich kulturach dzięki wyjazdom na spotkania partnerskie. Pracownicy uczestniczący w projekcie znali język angielski, lecz w trakcie projektu poznali słownictwo związane z wolontariatem, samodzielnie przygotowując materiały dotyczące wolontariatu w Polsce i dobrych praktyk i prezentując je w języku angielskim na spotkaniach partnerów projektu, uczestnicząc w zajęciach projektu odbywających się w języku angielskim prowadząc korespondencję z partnerami oraz rozmowy przez Skype . Biegłość językowa i płynność wypowiedzi zwiększyła się dzięki praktyce - wystąpieniom w czasie spotkań partnerskich, realizacji zadań projektu i w okolicznościach towarzyskich np. przy wspólnych kolacjach, oraz w grupie dyskusyjnej on-line. Pracownicy podobnie jak słuchacze poznali podstawowe zwroty w językach partnerów . Dzięki uczestnictwu w budowie strony www, przygotowaniu i uczestnictwu w grupie dyskusyjnej on-line oraz porozumiewaniu sie za pomocą maili i Skype'a z partnerami pracownicy nabrali dużej biegłości w zakresie TIK . Podczas projektu pracownicy mieli możliwość rozwinięcia umiejętności pedagogicznych dzięki poznaniu metod stosowanych w krajach partnerskich a także dzięki uczestniczeniu w innowacyjnych w formule zajęciach warsztatowych prowadzonych przez partnera austriackiego na spotkaniach partnerskich. Doświadczeniem rozwijającym umiejętności pedagogiczne było przygotowanie i przeprowadzenie zajęć o każdym z krajów partnerskich. Realizacja projektu, ciekawego, bogatego poznawczo, stymulującego rozwój osobisty oraz dającego satysfakcję dzięki osiągniętym rezultatom a także dzięki przybliżeniu wartości wolontariatu bardzo dobrze służyła zwiększeniu motywacji, dodatkowym czynnikiem zwiększającym motywację była możliwość uczestniczenia w międzynarodowych spotkaniach partnerskich, poznania krajów partnerskich oraz kolegów pracujących w obszarze edukacji dorosłych w krajach partnerskich. Umiejętności zarządzania projektem zostały poszerzone dzięki nowemu doświadczeniu zarządzania projektem o charakterze międzynarodowym, który wymagał precyzyjnej koordynacji i logistyki. Pracownicy bardzo zwiększyli swoja wiedzę o krajach partnerskich i ich kulturach, zarówno dzięki konieczności przygotowania zajęć, jak dzięki spotkaniom partnerskim, dającym taką możliwość.
  {DSCN0902.jpg}
  Wpływ na organizację
  W szczególności bardzo wartościowe było doświadczenie związane z poznaniem różnych metod edukacyjnych, co pozytywnie wpłynęło na program szkoleniowy. Wprowadzono nowe metody prowadzenia zajęć warsztatowych. Zmiany wprowadzone do programu szkoleniowego dotyczą metodyki zajęć warsztatowych dla osób starszych, metodyki nauczania języka angielskiego dorosłych oraz wprowadzenia tematyki wolontariatu do kursów przygotowania zawodowego dla dorosłych. Projekt zwiększył wsparcie ze strony kadry zarządzającej dzięki docenieniu problematyki uczenia sie przez całe życie i przykładaniu większej wagi do wolontariatu seniorów. Zintegrował pracowników wewnątrz organizacji i poprawił sprawność współpracy miedzy nimi dzięki zespołowemu wykonywaniu zadań projektu, wspólnego przygotowywania spotkań międzynarodowych a także dzięki obserwacji sposobu organizacji pracy w zespole w organizacjach partnerskich.
  ...
  Realizacja projektu nie wymagała współudziału rodzin oraz współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, natomiast pozytywnie wpłynęła na zwiększenie współpracy z innymi lokalnymi organizacjami i innymi podmiotami, do innych zainteresowanych tą problematyką przesłano informację mailową. Przedstawiciele niektórych organizacji uczestniczyli w spotkaniu, na którym informowano o projekcie, następnie upowszechniali informacje przekazując je swoim członkom i beneficjentom. Przedstawiciele organizacji zajmujących sie problematyką osób starszych uczestniczyli w krajowej grupie dyskusyjnej dot. wolontariatu seniorów. Ważnym obszarem współpracy była identyfikacja dobrych praktyk stosowane w lokalnych organizacjach pozarządowych w zakresie wolontariatu osób starszych. Zostały one następnie przedstawione partnerom.
  Dzięki opracowaniu i dostępności w formie elektronicznej broszury "Volunteering across Generations in Europe" projekt wywiera wpływ na organizacje i osoby zainteresowane problematyką wolontariatu w Europie (w szczególności wolontariatu seniorów), podnosi świadomość zagadnień pracy wolontariackiej i popularyzuje wolontariat.
  {SAM_0097.JPG}
  Europejska wartość dodana
  Ogólnymi celami projektu SenVol były wymiana dobrych praktyk i działań, w których każda organizacja posiadła doświadczenie w ramach wolontariatu, w celu podniesienia świadomości na temat tego, że nasze społeczeństwo nie byłoby w stanie działać bez wolontariatu, a także zachęcenia osób starszych i młodszych do udziału w działaniach wolontariatu na szczeblu krajowym i europejskim oraz wspierania wymiany doświadczeń między wolontariuszami .
  (view changes)
 2. file SAM_0089.JPG uploaded
 3. file DSCN0907.jpg uploaded
 4. file DSCN0903.jpg uploaded
 5. file DSCN0902.jpg uploaded
 6. file SAM_0097.JPG uploaded
 7. page Polen edited Cele i osiągnięcia projektu SenVol Projekt miał na celu podniesienie świadomości na temat tego,…

  Cele i osiągnięcia projektu
  SenVol Projekt miał na celu podniesienie świadomości na temat tego, że nasze społeczeństwo nie będzie w stanie działać bez wolontariatu, zachęcenie osób starszych do udziału w wolontariacie na poziomie krajowym i europejskim oraz zebranie szczegółowych informacji dotyczących wolontariatu seniorów na poziomie europejskim i krajowym we wszystkich krajach partnerskich.
  Konkretnymi celami partnerstwa SenVol były:
  - Wymiana dobrych praktyk i działań, w których każda organizacja zdobyła doświadczenie w ramach wolontariatu
  - Opracowanie strony internetowej i forum internetowego
  - Zebranie podstawowych informacji na temat wolontariatu we wszystkich krajach partnerskich
  - Tworzenie grup roboczych na szczeblu krajowym i europejskim w celu omówienia różnych aspektów wolontariatu oraz promowanie wymiany doświadczeń i wiedzy między wolontariuszami i organizacjami wolontariackimi
  - Zebranie przykładów dobrych praktyk w Europie
  - Opracowanie wytycznych dla wolontariuszy i organizacji wolontariackich

  Rozpowszechnianie informacji o projekcie
  Prezentacja na spotkaniach wewnątrzorganizacyjnych (5.09.2011 - zarząd organizacji, 10-30.09.2011 - prezentacja członkom działającego przy naszej organizacji wolontariatu seniorów - 3 grupy: w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, łącznie 60 osób; 28.10.2011 - prezentacja na spotkaniu członków Towarzystwa w 13 rocznicę utworzenia organizacji; 2012 - stała informacja dla Zarządu dotycząca realizacji projektu -31.03., 30.06.30.09 - 3os.; luty, lipiec, październik 2013 bieżąca informacja po spotkaniach partnerskich dla wolontariatu seniorów - 3 grupy: w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, łącznie 60 osób; 28.10.2012 - informacja o przebiegi projektu na spotkaniu członków Towarzystwa w rocznicę utworzenia organizacji; 27.07.2013 -spotkanie końcowe projektu z udziałem pracowników, słuchaczy, zarządu oraz członków organizacji . Spotkanie organizacji uczestniczących w naszym projekcie Wolontariat 60+ dla organizacji pozarządowych 22.11.2012 (10 osób). Nawiązanie kontaktów z organizacjami zajmującymi się wolontariatem seniorów - typowanie dobrych praktyk (2012). Prezentacja w lokalnych szkołach (8.10.2012 - Ogólnokształcące Szkoły Sportowe w Gdańsku ok.100 osób; 23.09.2012 - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdańsku ok.60 osób) i spotkaniu organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób starszych organizowanym przez RCIiWOP KLaster Senior 8.04.2013 (20 osób). Informacja na stronie internetowej, rozesłanie informacji pocztą elektroniczna do innych organizacji pozarządowych i władz lokalnych miasta Gdańska (ponad 50 maili, lipiec 2013).
  ...
  Realizacja projektu nie wymagała współudziału rodzin oraz współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, natomiast pozytywnie wpłynęła na zwiększenie współpracy z innymi lokalnymi organizacjami i innymi podmiotami, do innych zainteresowanych tą problematyką przesłano informację mailową. Przedstawiciele niektórych organizacji uczestniczyli w spotkaniu, na którym informowano o projekcie, następnie upowszechniali informacje przekazując je swoim członkom i beneficjentom. Przedstawiciele organizacji zajmujących sie problematyką osób starszych uczestniczyli w krajowej grupie dyskusyjnej dot. wolontariatu seniorów. Ważnym obszarem współpracy była identyfikacja dobrych praktyk stosowane w lokalnych organizacjach pozarządowych w zakresie wolontariatu osób starszych. Zostały one następnie przedstawione partnerom.
  Dzięki opracowaniu i dostępności w formie elektronicznej broszury "Volunteering across Generations in Europe" projekt wywiera wpływ na organizacje i osoby zainteresowane problematyką wolontariatu w Europie (w szczególności wolontariatu seniorów), podnosi świadomość zagadnień pracy wolontariackiej i popularyzuje wolontariat.
  Europejska wartość dodana
  Ogólnymi celami projektu SenVol były wymiana dobrych praktyk i działań, w których każda organizacja posiadła doświadczenie w ramach wolontariatu, w celu podniesienia świadomości na temat tego, że nasze społeczeństwo nie byłoby w stanie działać bez wolontariatu, a także zachęcenia osób starszych i młodszych do udziału w działaniach wolontariatu na szczeblu krajowym i europejskim oraz wspierania wymiany doświadczeń między wolontariuszami .
  W projekcie SenVol pracowało razem 6 organizacji z 6 różnych krajów i kultur, z różnych środowisk i różnych grup docelowych. Projekt zachęcał partnerów oraz starszych i młodszych wolontariuszy do współpracy oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami, a także do odkrywania nowych perspektyw w dziedzinie wolontariatu .
  Członkowie zespołu SenVol mieli możliwość wymieniania informacji na temat projektów, dobrych praktyk i inicjatyw dotyczących wolontariatu i uczenia się w późniejszym życiu, a także mogli spojrzeć poza własne horyzonty kulturowe i zawodowe. Podczas międzynarodowych spotkań członkowie zespołu i starsi uczniowie pracowali razem, omawiano istotne tematy w tej dziedzinie i wszyscy mieli okazję dowiedzieć się więcej o wolontariacie organizacje z różnych krajów i kultur. Podczas międzynarodowych spotkań partnerów projektu starsi i młodsi wolontariusze pracowali razem w grupach roboczych omawiających różne podejścia i aspekty wolontariatu . Korzyści z tego partnerstwa ponadnarodowego były jasne dla wszystkich uczestników. Oto niektóre opinie z ostatecznej ewaluacji projektu :
  - Poszerzyłem moje horyzonty dotyczące kultur różnych partnerów.
  - Nauczyłem się pracować w sposób harmonijny, bycia zawsze przyjaznym w dzieleniu się własnymi pomysłami, budowania relacji interpersonalnych, a także polepszyłem własny język angielski.
  - Nauczyłem się nowych metod , jak pracować z seniorami .
  - Zdaję sobie sprawę , że nie możemy się rozwijać bez wolontariatu , zwłaszcza w dziedzinie edukacji .
  - Dowiedziałem się, że różne państwa mają różne problemy i ich rozwiązania .
  - Nauczyłem się nowych metod pracy .

  (view changes)
 8. page Polen edited Rozpowszechnianie informacji o projekcie Prezentacja na spotkaniach wewnątrzorganizacyjnych (5.…

  Rozpowszechnianie informacji o projekcie
  Prezentacja na spotkaniach wewnątrzorganizacyjnych (5.09.2011 - zarząd organizacji, 10-30.09.2011 - prezentacja członkom działającego przy naszej organizacji wolontariatu seniorów - 3 grupy: w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, łącznie 60 osób; 28.10.2011 - prezentacja na spotkaniu członków Towarzystwa w 13 rocznicę utworzenia organizacji; 2012 - stała informacja dla Zarządu dotycząca realizacji projektu -31.03., 30.06.30.09 - 3os.; luty, lipiec, październik 2013 bieżąca informacja po spotkaniach partnerskich dla wolontariatu seniorów - 3 grupy: w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, łącznie 60 osób; 28.10.2012 - informacja o przebiegi projektu na spotkaniu członków Towarzystwa w rocznicę utworzenia organizacji; 27.07.2013 -spotkanie końcowe projektu z udziałem pracowników, słuchaczy, zarządu oraz członków organizacji . Spotkanie organizacji uczestniczących w naszym projekcie Wolontariat 60+ dla organizacji pozarządowych 22.11.2012 (10 osób). Nawiązanie kontaktów z organizacjami zajmującymi się wolontariatem seniorów - typowanie dobrych praktyk (2012). Prezentacja w lokalnych szkołach (8.10.2012 - Ogólnokształcące Szkoły Sportowe w Gdańsku ok.100 osób; 23.09.2012 - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdańsku ok.60 osób) i spotkaniu organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób starszych organizowanym przez RCIiWOP KLaster Senior 8.04.2013 (20 osób). Informacja na stronie internetowej, rozesłanie informacji pocztą elektroniczna do innych organizacji pozarządowych i władz lokalnych miasta Gdańska (ponad 50 maili, lipiec 2013).

  Wpływ na słuchaczy
  Udział w projekcie poszerzył zasób wiedzy i umiejętności słuchaczy oraz zmienił uczestników, ich postawy, poglądy, stosunek do innych i do siebie; szczególnie ważne było poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich i ich kulturach. Na zwiększenie umiejętności językowych wpłynęły zorganizowane na początku projektu dla słuchaczy zajęcia języka angielskiego (większość miała podstawy tego języka),skierowane na umiejętność wypowiadania się w podstawowych sprawach związanych z wolontariatem seniorów i nawiązywania kontaktów interpersonalnych ; a także zajęcia obejmujące naukę podstawowych zwrotów (zwroty grzecznościowe, przedstawienie się, informacja o kraju pochodzenia i miejscu zamieszkania itp.) w każdym z języków partnerów (tj. hiszpańskim, litewskim, rumuńskim, niemieckim, włoskim). Na temat każdego kraju partnerskiego zorganizowano zajęcia wprowadzające obejmujące prezentacje kraju, miejscowości oraz naukę podstawowych zwrotów. Najważniejsza była praktyka - zastosowanie nabytych umiejętności w czasie spotkań partnerskich - w trakcie zajęć warsztatowych i w okolicznościach towarzyskich np. przy wspólnych kolacjach, ponadto wykorzystanie w grupie dyskusyjnej on-line. Pozwoliło to na przełamanie bariery psychologicznej i wytworzyło gotowość do używania języka obcego w mowie i piśmie, porozumiewania się w języku obcym. Podobnie w przypadku TIK -praktyka wspomagana pomocą instruktora, uczestnictwo w grupie dyskusyjnej oraz porozumiewanie się za pomocą maili i Skype'a w sposób bardzo znaczący rozwinęła umiejętności w zakresie TIK. Spotkania w grupach krajowych i spotkania partnerskie z ludźmi z różnych środowisk oraz włączanie się w realizacje projektu w znaczący sposób rozwinęło umiejętności społeczne. Wartości prezentowane w projekcie, poznanie dobrych praktyk z różnych krajów i efektów pracy wolontariackiej, powstanie lokalnej - w roboczej grupie krajowej - i międzynarodowej grupy wsparcia wpłynęło na znaczące zwiększenie motywacji oraz - poprzez uczestnictwo i akceptację - zwiększenie pewności siebie.
  (view changes)
 9. page Polen edited ... Wpływ na organizację W szczególności bardzo wartościowe było doświadczenie związane z poznani…
  ...
  Wpływ na organizację
  W szczególności bardzo wartościowe było doświadczenie związane z poznaniem różnych metod edukacyjnych, co pozytywnie wpłynęło na program szkoleniowy. Wprowadzono nowe metody prowadzenia zajęć warsztatowych. Zmiany wprowadzone do programu szkoleniowego dotyczą metodyki zajęć warsztatowych dla osób starszych, metodyki nauczania języka angielskiego dorosłych oraz wprowadzenia tematyki wolontariatu do kursów przygotowania zawodowego dla dorosłych. Projekt zwiększył wsparcie ze strony kadry zarządzającej dzięki docenieniu problematyki uczenia sie przez całe życie i przykładaniu większej wagi do wolontariatu seniorów. Zintegrował pracowników wewnątrz organizacji i poprawił sprawność współpracy miedzy nimi dzięki zespołowemu wykonywaniu zadań projektu, wspólnego przygotowywania spotkań międzynarodowych a także dzięki obserwacji sposobu organizacji pracy w zespole w organizacjach partnerskich.
  = WpływWpływ na społeczność lokalną =
  Realizacja projektu nie wymagała współudziału rodzin oraz współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami, natomiast pozytywnie wpłynęła na zwiększenie współpracy z innymi lokalnymi organizacjami i innymi podmiotami, do innych zainteresowanych tą problematyką przesłano informację mailową. Przedstawiciele niektórych organizacji uczestniczyli w spotkaniu, na którym informowano o projekcie, następnie upowszechniali informacje przekazując je swoim członkom i beneficjentom. Przedstawiciele organizacji zajmujących sie problematyką osób starszych uczestniczyli w krajowej grupie dyskusyjnej dot. wolontariatu seniorów. Ważnym obszarem współpracy była identyfikacja dobrych praktyk stosowane w lokalnych organizacjach pozarządowych w zakresie wolontariatu osób starszych. Zostały one następnie przedstawione partnerom.
  Dzięki opracowaniu i dostępności w formie elektronicznej broszury "Volunteering across Generations in Europe" projekt wywiera wpływ na organizacje i osoby zainteresowane problematyką wolontariatu w Europie (w szczególności wolontariatu seniorów), podnosi świadomość zagadnień pracy wolontariackiej i popularyzuje wolontariat.
  (view changes)

More